summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po736
1 files changed, 736 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
new file mode 100644
index 0000000..645bc22
--- /dev/null
+++ b/po/vi.po
@@ -0,0 +1,736 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+#
+# Translators:
+# Duy Truong Nguyen <truongap.ars@gmail.com>, 2014
+# Lâm Vĩnh Niên <nienvl@yahoo.ca>, 2004
+# Phan Vĩnh Thịnh <teppi82@gmail.com>, 2006
+# Phan Vĩnh Thịnh <teppi@vnlinux.org>, 2006
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: Xfce4-session\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2020-11-10 00:46+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-12-13 00:11+0000\n"
+"Last-Translator: Le Tri <Leminhtri10a1t@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-session/language/vi/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: vi\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+
+#: ../xfce.desktop.in.h:1
+msgid "Xfce Session"
+msgstr "Phiên chạy Xfce"
+
+#: ../xfce.desktop.in.h:2
+msgid "Use this session to run Xfce as your desktop environment"
+msgstr "Sử dụng phiên chạy này để dùng Xfce như môi trường làm việc của bạn"
+
+#: ../libxfsm/xfsm-util.c:331
+msgid "Session"
+msgstr ""
+
+#: ../libxfsm/xfsm-util.c:342
+msgid "Last accessed"
+msgstr ""
+
+#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:1
+msgid "Screensaver"
+msgstr "Trình bảo vệ màn hình"
+
+#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:2
+msgid "Launch screensaver and locker program"
+msgstr "Chạy trình bảo vệ màn hình và chương trình khóa"
+
+#: ../settings/main.c:99
+msgid "Settings manager socket"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/main.c:99
+msgid "SOCKET ID"
+msgstr "SOCKET ID"
+
+#: ../settings/main.c:100
+msgid "Version information"
+msgstr "Thông tin phiên bản"
+
+#: ../settings/main.c:111 ../xfce4-session/main.c:324
+#, c-format
+msgid "Type '%s --help' for usage."
+msgstr "Gõ \"%s --help\" để xem cách dùng"
+
+#: ../settings/main.c:123 ../xfce4-session/main.c:334
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:146
+msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
+msgstr "Nhóm phát triển Xfce. Tất cả các quyền đã được bảo lưu"
+
+#: ../settings/main.c:124 ../xfce4-session/main.c:335
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:149
+#, c-format
+msgid "Please report bugs to <%s>."
+msgstr "Hãy thống báo lỗi đến <%s>"
+
+#: ../settings/main.c:133 ../xfce4-session/main.c:343
+msgid "Unable to contact settings server"
+msgstr "Không thể liên lạc với máy chủ cài đặt"
+
+#: ../settings/main.c:153
+msgid "Unable to create user interface from embedded definition data"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/main.c:167
+msgid "App_lication Autostart"
+msgstr "Tự khởi chạy ứng dụng"
+
+#: ../settings/main.c:173
+msgid "Currently active session:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/session-editor.c:63
+msgid "If running"
+msgstr "Nếu đang chạy"
+
+#: ../settings/session-editor.c:64
+msgid "Always"
+msgstr "Luôn luôn"
+
+#: ../settings/session-editor.c:65
+msgid "Immediately"
+msgstr "Ngay lập tức"
+
+#: ../settings/session-editor.c:66
+msgid "Never"
+msgstr "Không bao giờ"
+
+#: ../settings/session-editor.c:138
+msgid "Session Save Error"
+msgstr "Lỗi khi lưu phiên chạy"
+
+#: ../settings/session-editor.c:139
+msgid "Unable to save the session"
+msgstr "Không thể lưu phiên chạy"
+
+#: ../settings/session-editor.c:141 ../settings/session-editor.c:314
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1281
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:6
+msgid "_Close"
+msgstr "Đóng"
+
+#: ../settings/session-editor.c:199
+msgid "Clear sessions"
+msgstr "Xóa phiên chạy"
+
+#: ../settings/session-editor.c:200
+msgid "Are you sure you want to empty the session cache?"
+msgstr "Bạn có thực sự muốn làm trống bộ nhớ đệm phiên chạy?"
+
+#: ../settings/session-editor.c:201
+msgid ""
+"The saved states of your applications will not be restored during your next "
+"login."
+msgstr "Tình trạng đã lưu của ứng dụng sẽ không được khôi phục trong lần đăng nhập tiếp theo"
+
+#: ../settings/session-editor.c:202 ../settings/session-editor.c:289
+#: ../settings/xfae-dialog.c:77 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:682
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:221
+msgid "_Cancel"
+msgstr "_Huỷ bỏ"
+
+#: ../settings/session-editor.c:203
+msgid "_Proceed"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/session-editor.c:241
+#, c-format
+msgid "You might need to delete some files manually in \"%s\"."
+msgstr "Bạn có thể cần phải xóa một số tệp tin bằng tay trong \"%s\""
+
+#: ../settings/session-editor.c:244
+msgid "All Xfce cache files could not be cleared"
+msgstr "Mọi tệp tin trong bộ nhớ đẹm không thể bị xóa"
+
+#: ../settings/session-editor.c:283
+#, c-format
+msgid "Are you sure you want to terminate \"%s\"?"
+msgstr "Bạn có thực sự muốn kết thúc \"%s\"?"
+
+#: ../settings/session-editor.c:286 ../settings/session-editor.c:311
+msgid "Terminate Program"
+msgstr "Kết thúc chương trình"
+
+#: ../settings/session-editor.c:288
+msgid ""
+"The application will lose any unsaved state and will not be restarted in "
+"your next session."
+msgstr ""
+
+#: ../settings/session-editor.c:290 ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:21
+msgid "_Quit Program"
+msgstr "_Thoát chương trình"
+
+#: ../settings/session-editor.c:312
+msgid "Unable to terminate program."
+msgstr "Không thể kết thúc chương trình"
+
+#: ../settings/session-editor.c:537
+msgid "(Unknown program)"
+msgstr "(Không rõ chương trình)"
+
+#: ../settings/session-editor.c:784
+msgid "Priority"
+msgstr "Độ ưu tiên"
+
+#: ../settings/session-editor.c:794
+msgid "PID"
+msgstr "PID"
+
+#: ../settings/session-editor.c:801 ../settings/xfae-window.c:190
+msgid "Program"
+msgstr "Chương trình"
+
+#: ../settings/session-editor.c:827
+msgid "Restart Style"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:78 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:684
+msgid "_OK"
+msgstr "_Đồng "
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:82 ../settings/xfae-window.c:244
+msgid "Add application"
+msgstr "Thêm ứng dụng"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:96
+msgid "Name:"
+msgstr "Tên:"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:111
+msgid "Description:"
+msgstr "Mô tả:"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:125 ../settings/xfae-model.c:687
+msgid "Command:"
+msgstr "Câu lệnh:"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:138
+msgid "Trigger:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:209
+msgid "Select a command"
+msgstr "Chọn một câu lệnh"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:212
+msgid "Cancel"
+msgstr "Hủy bỏ"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:213
+msgid "OK"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:260 ../settings/xfae-window.c:266
+msgid "Edit application"
+msgstr "Sử chương trình"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:114
+msgid "on login"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-model.c:115
+msgid "on logout"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-model.c:116
+msgid "on shutdown"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-model.c:117
+msgid "on restart"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-model.c:118
+msgid "on suspend"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-model.c:119
+msgid "on hibernate"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-model.c:120
+msgid "on hybrid sleep"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-model.c:121
+msgid "on switch user"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-model.c:463 ../settings/xfae-model.c:1182
+#: ../settings/xfae-model.c:1240
+#, c-format
+msgid "Failed to open %s for writing"
+msgstr "Không mở được %s để ghi"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:820
+#, c-format
+msgid "Failed to unlink %s: %s"
+msgstr "Không bỏ được liên kết %s: %s"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:982
+#, c-format
+msgid "Failed to create file %s"
+msgstr "Không tạo được tập tin %s"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:1006
+#, c-format
+msgid "Failed to write file %s"
+msgstr "Không ghi được tập tin %s"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:1066
+#, c-format
+msgid "Failed to open %s for reading"
+msgstr "Mở %s để đọc, thất bại"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:100
+msgid "Failed to set run hook"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-window.c:215
+msgid "Trigger"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-window.c:253
+msgid "Remove application"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-window.c:330
+msgid "Add"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-window.c:336
+msgid "Remove"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-window.c:390
+#, c-format
+msgid "Failed adding \"%s\""
+msgstr "Thất bại khi thêm \"%s\""
+
+#: ../settings/xfae-window.c:421 ../settings/xfae-window.c:435
+msgid "Failed to remove item"
+msgstr "Thất bại khi gỡ bỏ mục"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:464
+msgid "Failed to edit item"
+msgstr "Thất bại khi sửa mục"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:484
+#, c-format
+msgid "Failed to edit item \"%s\""
+msgstr "Thất bại khi sửa mục \"%s\""
+
+#: ../settings/xfae-window.c:512
+msgid "Failed to toggle item"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/main.c:77
+msgid "Disable binding to TCP ports"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/main.c:78 ../xfce4-session-logout/main.c:102
+msgid "Print version information and exit"
+msgstr "In thông tin phiên bản và thoát"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:147
+msgid "Session Manager"
+msgstr "Trình quản lý phiên làm việc"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:168
+msgid ""
+"Choose the session you want to restore. You can simply double-click the "
+"session name to restore it."
+msgstr "Chọn phiên bạn muốn khôi phục. Bạn có thể chỉ cần nhấp kép vào tên phiên để khôi phục."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:184
+msgid "Create a new session."
+msgstr "Tạo phiên mới."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:191
+msgid "Delete a saved session."
+msgstr ""
+
+#. "Logout" button
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:202
+#: ../xfce4-session-logout/xfce4-session-logout.desktop.in.h:1
+msgid "Log Out"
+msgstr "Thoát ra"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:204
+msgid "Cancel the login attempt and return to the login screen."
+msgstr "Huỷ đăng nhập và quay trở lại màn hình đăng nhập."
+
+#. "Start" button
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:211
+msgid "Start"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:212
+msgid "Start an existing session."
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:78
+msgid "(Unknown)"
+msgstr "(Không rõ)"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:152
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not look up internet address for %s.\n"
+"This will prevent Xfce from operating correctly.\n"
+"It may be possible to correct the problem by adding\n"
+"%s to the file /etc/hosts on your system."
+msgstr "Không thể tra địa chỉ internet cho %s.\nĐiểu này sẽ ngăn Xfce hoạt động đúng.\nCó thể giải quyết vấn đề bằng cách thêm\n%s vào tập tin /etc/hosts trên hệ thống."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:159
+msgid "Continue anyway"
+msgstr "Dù sao thì vẫn tiếp tục"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:160
+msgid "Try again"
+msgstr "Thử lại"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:566
+#, c-format
+msgid ""
+"Unable to determine failsafe session name. Possible causes: xfconfd isn't "
+"running (D-Bus setup problem); environment variable $XDG_CONFIG_DIRS is set "
+"incorrectly (must include \"%s\"), or xfce4-session is installed "
+"incorrectly."
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:577
+#, c-format
+msgid ""
+"The specified failsafe session (\"%s\") is not marked as a failsafe session."
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:610
+msgid "The list of applications in the failsafe session is empty."
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:696
+msgid "Name for the new session"
+msgstr ""
+
+#. FIXME: migrate this into the splash screen somehow so the
+#. * window doesn't look ugly (right now no WM is running, so it
+#. * won't have window decorations).
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:774
+msgid "Session Manager Error"
+msgstr "Lỗi trình quản lý phiên chạy"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:776
+msgid "Unable to load a failsafe session"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:778
+msgid "_Quit"
+msgstr "_Thoát"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1271
+msgid "Shutdown Failed"
+msgstr "Tắt máy, thất bại"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1274
+msgid "Failed to suspend session"
+msgstr "Phiên chạy tạm dừng, thất bại"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1276
+msgid "Failed to hibernate session"
+msgstr "Phiên chạy ngủ đông thất bại"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1278
+msgid "Failed to hybrid sleep session"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1279
+msgid "Failed to switch user"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1585
+#, c-format
+msgid "Can only terminate clients when in the idle state"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2247
+msgid "Session manager must be in idle state when requesting a checkpoint"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2317 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2337
+msgid "Session manager must be in idle state when requesting a shutdown"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2382
+msgid "Session manager must be in idle state when requesting a restart"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:193
+#, c-format
+msgid "Log out %s"
+msgstr "Đăng xuất %s"
+
+#. *
+#. * Logout
+#. *
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:238
+msgid "_Log Out"
+msgstr "Đăng _xuất"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:258
+msgid "_Restart"
+msgstr "Khởi động _lại"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:278
+msgid "Shut _Down"
+msgstr "_Tắt máy"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:302
+msgid "Sus_pend"
+msgstr "Tạm _dừng"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:336
+msgid "_Hibernate"
+msgstr "_Ngủ đông"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:367
+msgid "H_ybrid Sleep"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:398
+msgid "Switch _User"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:423
+msgid "_Save session for future logins"
+msgstr "_Lưu phiên cho lần đăng nhập sau"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:451
+msgid "An error occurred"
+msgstr "Đã xảy ra một lỗi"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:159
+msgid "Shutdown is blocked by the kiosk settings"
+msgstr "Tắt máy bị khóa bởi cài đặt kiosk"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:216
+#, c-format
+msgid "Unknown shutdown method %d"
+msgstr "Không rõ phương pháp tắt máy %d"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:70
+msgid "Log out without displaying the logout dialog"
+msgstr "Đăng xuất mà không hiện hôp thoại"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:74
+msgid "Halt without displaying the logout dialog"
+msgstr "Tắt máy mà không hiện hôp thoại"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:78
+msgid "Reboot without displaying the logout dialog"
+msgstr "Khởi động lại mà không hiện hôp thoại"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:82
+msgid "Suspend without displaying the logout dialog"
+msgstr "Tạm dừng mà không hiện hôp thoại"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:86
+msgid "Hibernate without displaying the logout dialog"
+msgstr "Ngủ đông mà không hiện hôp thoại"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:90
+msgid "Hybrid Sleep without displaying the logout dialog"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:94
+msgid "Switch user without displaying the logout dialog"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:98
+msgid "Log out quickly; don't save the session"
+msgstr "Đăng xuất nhanh chóng, không lưu phiên chạy"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:121
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Không rõ lỗi"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:147
+msgid "Written by Benedikt Meurer <benny@xfce.org>"
+msgstr "Được viết bởi Benedikt Meurer <benny@xfce.org>"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:148
+msgid "and Brian Tarricone <kelnos@xfce.org>."
+msgstr "và Brian Tarricone <kelnos@xfce.org>."
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:168 ../xfce4-session-logout/main.c:279
+msgid "Received error while trying to log out"
+msgstr "Nhận được lỗi trong khi cố gắng đăng xuất"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:244
+#, c-format
+msgid "Received error while trying to log out, error was %s"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session-logout/xfce4-session-logout.desktop.in.h:2
+msgid "Log out of the Xfce Desktop"
+msgstr "Đăng xuất khỏi màn hình Xfce"
+
+#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:1
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:4
+msgid "Session and Startup"
+msgstr "Phiên chạy và khởi động"
+
+#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:2
+msgid "Customize desktop startup"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:3
+msgid ""
+"session;settings;preferences;manager;startup;login;logout;shutdown;lock "
+"screen;application;autostart;launch;services;daemon;agent;"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:1
+msgid ""
+"These applications are a part of the currently-running session,\n"
+"and can be saved now or when you log out.\n"
+"Changes below will only take effect when the session is saved."
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:5
+msgid "_Help"
+msgstr "Trợ giúp "
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:7
+msgid "_Display chooser on login"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:8
+msgid "Display the session chooser every time Xfce starts"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:9
+msgid "<b>Session Chooser</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:10
+msgid "Automatically save session on logo_ut"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:11
+msgid "Always save the session when logging out"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:12
+msgid "Pro_mpt on logout"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:13
+msgid "Prompt for confirmation when logging out"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:14
+msgid "<b>Logout Settings</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:15
+msgid "Lock screen be_fore sleep"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:16
+msgid "Run xflock4 before suspending or hibernating the system"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:17
+msgid "<b>Shutdown</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:18
+msgid "_General"
+msgstr "_Tổng quát"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:19
+msgid "Save Sess_ion"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:20
+msgid "Currently active session: <b>Default</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:22
+msgid "Current Sessio_n"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:23
+msgid "_Remove"
+msgstr "_Gỡ bỏ "
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:24
+msgid "Delete the selected session"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:25
+msgid "Clear Save_d Sessions"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:26
+msgid "Saved _Sessions"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:27
+msgid "Launch GN_OME services on startup"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:28
+msgid "Start GNOME services, such as gnome-keyring"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:29
+msgid "Launch _KDE services on startup"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:30
+msgid "Start KDE services, such as kdeinit"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:31
+msgid "<b>Compatibility</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:32
+msgid "Manage _remote applications"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:33
+msgid ""
+"Manage remote applications over the network (this may be a security risk)"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:34
+msgid "<b>Security</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:35
+msgid "Ad_vanced"
+msgstr "_Nâng cao"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:36
+msgid "Saving Session"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:37
+msgid ""
+"Your session is being saved. If you do not wish to wait, you may close this"
+" window."
+msgstr "Phiên chạy đang được lưu. Nếu bạn không muốn đợi, bạn có thể đóng cửa sổ này."