summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/hye.po
blob: c766439ca261090963f511b9ba49f3229948d663 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# 
# Translators:
# Arman Harutyunyan <arman.harut468@gmail.com>, 2020
# E-Hayq LLC <www.ehayq.am>, 2018
# Real School <localization@ehayq.am>, 2019
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce4-session\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-04-01 00:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-23 14:37+0000\n"
"Last-Translator: Arman Harutyunyan <arman.harut468@gmail.com>\n"
"Language-Team: Eastern Armenian (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-session/language/hye/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: hye\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../xfce.desktop.in.h:1
msgid "Xfce Session"
msgstr "Xfce նիստ"

#: ../xfce.desktop.in.h:2
msgid "Use this session to run Xfce as your desktop environment"
msgstr "Գործածէք այս նիստը, գործարկելու համար Xfce աշխատասեղանի միջավայրը"

#: ../libxfsm/xfsm-util.c:331
msgid "Session"
msgstr "Նիստ"

#: ../libxfsm/xfsm-util.c:342
msgid "Last accessed"
msgstr "Վերջին գործածում"

#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:1
msgid "Screensaver"
msgstr "Էկրանապահ"

#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:2
msgid "Launch screensaver and locker program"
msgstr "Միացնել մեկնարկի վահանակը եւ կողպման ծրագիրը"

#: ../settings/main.c:99
msgid "Settings manager socket"
msgstr "Կարգաւորումների կառավարչի բնիկ"

#: ../settings/main.c:99
msgid "SOCKET ID"
msgstr "ԲՆԻԿԻ ID"

#: ../settings/main.c:100
msgid "Version information"
msgstr "Տարբերակի վերաբերեալ տեղեկոյթ"

#: ../settings/main.c:111 ../xfce4-session/main.c:333
#, c-format
msgid "Type '%s --help' for usage."
msgstr "Մուտքագրէք «%s --help» աջակցութեան համար։"

#: ../settings/main.c:123 ../xfce4-session/main.c:343
#: ../xfce4-session-logout/main.c:146
msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr "Xfce-ի մշակման խումբ։ Բոլոր իրաւունքները պաշտպանուած են։"

#: ../settings/main.c:124 ../xfce4-session/main.c:344
#: ../xfce4-session-logout/main.c:149
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
msgstr "Սխալի դէպքում կարող էք դիմել <%s> հասցէով։"

#: ../settings/main.c:133 ../xfce4-session/main.c:352
msgid "Unable to contact settings server"
msgstr "Չյաջողուեց միանալ կարգաւորումների սպասարկչին"

#: ../settings/main.c:152
msgid "Unable to create user interface from embedded definition data"
msgstr "Չյաջողուեց ստեղծել աւգտատիրոջ միջերես, ներկառուցուած տուեալներից։"

#: ../settings/main.c:165
msgid "App_lication Autostart"
msgstr "Ինքնագործարկուող _ծրագրեր"

#: ../settings/main.c:171
msgid "Currently active session:"
msgstr "Ներկայումս գործուն նիստ․"

#: ../settings/session-editor.c:63
msgid "If running"
msgstr "Եթե գործուն է"

#: ../settings/session-editor.c:64
msgid "Always"
msgstr "Միշտ"

#: ../settings/session-editor.c:65
msgid "Immediately"
msgstr "Անմիջապէս"

#: ../settings/session-editor.c:66
msgid "Never"
msgstr "Երբեք"

#: ../settings/session-editor.c:138
msgid "Session Save Error"
msgstr "Նիստի պահման սխալ"

#: ../settings/session-editor.c:139
msgid "Unable to save the session"
msgstr "Չյաջողուեց պահել նիստը"

#: ../settings/session-editor.c:141 ../settings/session-editor.c:313
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1281
#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:3
msgid "_Close"
msgstr "_Փակել"

#: ../settings/session-editor.c:198
msgid "Clear sessions"
msgstr "Մաքրել նիստերը"

#: ../settings/session-editor.c:199
msgid "Are you sure you want to empty the session cache?"
msgstr "Մաքրե՞լ նիստի շտեմը։"

#: ../settings/session-editor.c:200
msgid ""
"The saved states of your applications will not be restored during your next "
"login."
msgstr "Ծրագրերի պահուած վիճակը չի վերականգուի յաջորդ միացմանը։"

#: ../settings/session-editor.c:201 ../settings/session-editor.c:288
#: ../settings/xfae-dialog.c:77 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:682
#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:221
msgid "_Cancel"
msgstr "_Չեղարկել"

#: ../settings/session-editor.c:202
msgid "_Proceed"
msgstr "_Շարունակել"

#: ../settings/session-editor.c:240
#, c-format
msgid "You might need to delete some files manually in \"%s\"."
msgstr "Անհրաժեշտ կը լինի ձեռքով ջնջել մի քանի նիշ \"%s\"֊ում։"

#: ../settings/session-editor.c:243
msgid "All Xfce cache files could not be cleared"
msgstr "Չյաջողուեց մաքրել Xfce-ի ամբողջ շտեմը"

#: ../settings/session-editor.c:282
#, c-format
msgid "Are you sure you want to terminate \"%s\"?"
msgstr "Կանգնեցնե՞լ «%s»֊ը։"

#: ../settings/session-editor.c:285 ../settings/session-editor.c:310
msgid "Terminate Program"
msgstr "Կանգնեցնե՞լ ծրագիրը"

#: ../settings/session-editor.c:287
msgid ""
"The application will lose any unsaved state and will not be restarted in "
"your next session."
msgstr "Ծրագիրը կը կորցնի ցանկացած չպահուած վիճակ եւ չի վերագործարկուի յաջորդ նիստի ժամանակ։"

#: ../settings/session-editor.c:289 ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:19
msgid "_Quit Program"
msgstr "_Դուրս գալ ծրագրից"

#: ../settings/session-editor.c:311
msgid "Unable to terminate program."
msgstr "Չյաջողուեց կանգնեցնել ծրագիրը"

#: ../settings/session-editor.c:536
msgid "(Unknown program)"
msgstr "(Անյայտ ծրագիր)"

#: ../settings/session-editor.c:768
msgid "Priority"
msgstr "Առաջնահերթութիւն"

#: ../settings/session-editor.c:776
msgid "PID"
msgstr "ԳՆՀ"

#: ../settings/session-editor.c:782 ../settings/xfae-window.c:172
msgid "Program"
msgstr "Ծրագիր"

#: ../settings/session-editor.c:807
msgid "Restart Style"
msgstr "Վերագործարկման ձեւ"

#: ../settings/xfae-dialog.c:78 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:684
msgid "_OK"
msgstr "_Բարի"

#: ../settings/xfae-dialog.c:82 ../settings/xfae-window.c:220
msgid "Add application"
msgstr "Աւելացնել ծրագիր"

#: ../settings/xfae-dialog.c:96
msgid "Name:"
msgstr "Անուն․"

#: ../settings/xfae-dialog.c:111
msgid "Description:"
msgstr "Նկարագրութիւն․"

#: ../settings/xfae-dialog.c:125 ../settings/xfae-model.c:548
msgid "Command:"
msgstr "Հրաման․"

#: ../settings/xfae-dialog.c:138
msgid "Trigger:"
msgstr "Ձգան․"

#: ../settings/xfae-dialog.c:209
msgid "Select a command"
msgstr "Ընտրել հրաման"

#: ../settings/xfae-dialog.c:212
msgid "Cancel"
msgstr "Փակել"

#: ../settings/xfae-dialog.c:213
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: ../settings/xfae-dialog.c:260 ../settings/xfae-window.c:242
msgid "Edit application"
msgstr "Խմբագրել ծրագիրը"

#: ../settings/xfae-model.c:87
msgid "on login"
msgstr "մուտքի ժամանակ"

#: ../settings/xfae-model.c:88
msgid "on logout"
msgstr "դուրս գալուց"

#: ../settings/xfae-model.c:89
msgid "on shutdown"
msgstr "անջատման ժամանակ"

#: ../settings/xfae-model.c:90
msgid "on restart"
msgstr "վերագործարկման ժամանակ"

#: ../settings/xfae-model.c:91
msgid "on suspend"
msgstr "նիրհման ժամանակ"

#: ../settings/xfae-model.c:92
msgid "on hibernate"
msgstr "քնի ժամանակ"

#: ../settings/xfae-model.c:93
msgid "on hybrid sleep"
msgstr "համակցուած քնի ժամանակ"

#: ../settings/xfae-model.c:94
msgid "on switch user"
msgstr "աւգտատիրոջ փոփոխման ժամանակ"

#: ../settings/xfae-model.c:304 ../settings/xfae-model.c:972
#: ../settings/xfae-model.c:1030
#, c-format
msgid "Failed to open %s for writing"
msgstr "Չյաջողուեց բացել %s նիշը գրառման համար"

#: ../settings/xfae-model.c:681
#, c-format
msgid "Failed to unlink %s: %s"
msgstr "Չյաջողուեց ապայղել %s․ %s֊ը"

#: ../settings/xfae-model.c:772
#, c-format
msgid "Failed to create file %s"
msgstr "Չյաջողուեց ստեղծել %s նիշը"

#: ../settings/xfae-model.c:796
#, c-format
msgid "Failed to write file %s"
msgstr "Չյաջողուեց գրառել %s նիշը"

#: ../settings/xfae-model.c:856
#, c-format
msgid "Failed to open %s for reading"
msgstr "Չյաջողուեց բացել %s նիշը ընթերցման համար"

#: ../settings/xfae-window.c:98
msgid "Failed to set run hook"
msgstr "Չյաջողուեց սահմանել բեռնման կեռիկը"

#: ../settings/xfae-window.c:193
msgid "Trigger"
msgstr "Շնիկ"

#: ../settings/xfae-window.c:229
msgid "Remove application"
msgstr "Հեռացրէք ծրագիրը"

#: ../settings/xfae-window.c:306
msgid "Add"
msgstr "Աւելացնել"

#: ../settings/xfae-window.c:312
msgid "Remove"
msgstr "Հեռացնել"

#: ../settings/xfae-window.c:366
#, c-format
msgid "Failed adding \"%s\""
msgstr "Չյաջողուեց յաւելել «%s»֊ը"

#: ../settings/xfae-window.c:397 ../settings/xfae-window.c:411
msgid "Failed to remove item"
msgstr "Չյաջողուեց հեռացնել տարրը"

#: ../settings/xfae-window.c:440
msgid "Failed to edit item"
msgstr "Չյաջողուեց խմբագրել տարրը"

#: ../settings/xfae-window.c:460
#, c-format
msgid "Failed to edit item \"%s\""
msgstr "Չյաջողուեց խմբագրել «%s» տարրը"

#: ../settings/xfae-window.c:488
msgid "Failed to toggle item"
msgstr "Չյաջողուեց անջատել տարրը"

#: ../xfce4-session/main.c:77
msgid "Disable binding to TCP ports"
msgstr "Անջատել կապակցումը TCP բնիկների հետ"

#: ../xfce4-session/main.c:78 ../xfce4-session-logout/main.c:102
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Տպել տարբերակի վերաբերեալ տեղեկոյթը եւ դուրս գալ"

#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:147
msgid "Session Manager"
msgstr "Նիստի կառավարիչ"

#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:168
msgid ""
"Choose the session you want to restore. You can simply double-click the "
"session name to restore it."
msgstr "Ընտրէք նիստը, որը ցանկանում էք վերականգնել։ Կարող էք երկկատացնել նիստի անուան վրայ, այն վերականգնելու համար։"

#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:184
msgid "Create a new session."
msgstr "Ստեղծել նոր նիստ։"

#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:191
msgid "Delete a saved session."
msgstr "Ջնջել պահուած նիստ։"

#. "Logout" button
#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:202
#: ../xfce4-session-logout/xfce4-session-logout.desktop.in.h:1
msgid "Log Out"
msgstr "Աւարտել նիստը"

#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:204
msgid "Cancel the login attempt and return to the login screen."
msgstr "Չեղարկել դուրս գալու փորձն ու վերադառնալ մուտքի դաշտ։"

#. "Start" button
#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:211
msgid "Start"
msgstr "Գործարկել"

#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:212
msgid "Start an existing session."
msgstr "Միացնել գոյութիւն ունեցող նիստը։"

#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:78
msgid "(Unknown)"
msgstr "(Անյայտ)"

#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:152
#, c-format
msgid ""
"Could not look up internet address for %s.\n"
"This will prevent Xfce from operating correctly.\n"
"It may be possible to correct the problem by adding\n"
"%s to the file /etc/hosts on your system."
msgstr "Անհնար է գտնել %s-ի համացանցային հասցէն:\nՍա կը խանգարի Xfce-ի ճշգրիտ գործարկմանը։\nՀնարաւոր է շտկել խնդիրը,\nձեր համակարգում /etc/hosts նիշին %s աւելացնելու դէպքում։"

#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:159
msgid "Continue anyway"
msgstr "Շարունակել"

#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:160
msgid "Try again"
msgstr "Կրկին փորձել"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:566
#, c-format
msgid ""
"Unable to determine failsafe session name.  Possible causes: xfconfd isn't "
"running (D-Bus setup problem); environment variable $XDG_CONFIG_DIRS is set "
"incorrectly (must include \"%s\"), or xfce4-session is installed "
"incorrectly."
msgstr "Չյաջողուեց որոշել անվտանգ նիստի անունը։ Հնարաւոր պատճառներից են՝ xfconfd֊ին չի գործարկուում (D-Bus֊ի տեղադրման սխալ), միջավայրի $XDG_CONFIG_DIRS փոփոխականը ճիշը չէ տեղակայուած («%s»֊ը պարտադիր է) կամ էլ՝ xfce4-session֊ը սխալ է տեղակայուած։"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:577
#, c-format
msgid ""
"The specified failsafe session (\"%s\") is not marked as a failsafe session."
msgstr "Անվտանգ սահմանուած («%s») նիստը, չի նշուում որպէս անվտանգ։"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:610
msgid "The list of applications in the failsafe session is empty."
msgstr "Ծրագրերի ցուցակը անվտանգ նիստում՝ դատարկ է։"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:696
msgid "Name for the new session"
msgstr "Ընտրել նոր նիստի անունը․"

#. FIXME: migrate this into the splash screen somehow so the
#. * window doesn't look ugly (right now no WM is running, so it
#. * won't have window decorations).
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:774
msgid "Session Manager Error"
msgstr "Նիստի կառավարչի սխալ"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:776
msgid "Unable to load a failsafe session"
msgstr "Չյաջողուեց բեռնել անվտանգ նիստ"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:778
msgid "_Quit"
msgstr "_Դուրս գալ"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1271
msgid "Shutdown Failed"
msgstr "Անջատման ձախողում"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1274
msgid "Failed to suspend session"
msgstr "Նիստի նիրհման ձախողում"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1276
msgid "Failed to hibernate session"
msgstr "Նիստի քնի ձախողում"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1278
msgid "Failed to hybrid sleep session"
msgstr "Նիստի համակցուած քնի ձախողում"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1279
msgid "Failed to switch user"
msgstr "Աւգտատիրոջ փոփոխման ձախողում"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1585
#, c-format
msgid "Can only terminate clients when in the idle state"
msgstr "Հնարաւոր է կասեցնել սպասառուները, միայն անգործուն վիճակում"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2247
msgid "Session manager must be in idle state when requesting a checkpoint"
msgstr "Նիստի կառավարիչը պէտք է չգործի, ստուգակէտի հարցման ժամանակ"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2317 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2337
msgid "Session manager must be in idle state when requesting a shutdown"
msgstr "Նիստի կառավարիչը պէտք չգործի, անջատման հրամանի հարցման ժամանակ"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2382
msgid "Session manager must be in idle state when requesting a restart"
msgstr "Նիստի կառավարիչը պէտք չգործի, վերագործարկման հրամանի հարցման ժամանակ"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:193
#, c-format
msgid "Log out %s"
msgstr "Դուրս գալ %s֊ից"

#. *
#. * Logout
#. *
#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:238
msgid "_Log Out"
msgstr "_Աւարտել նիստը"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:258
msgid "_Restart"
msgstr "_Վերագործարկել"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:278
msgid "Shut _Down"
msgstr "Ան_ջատել"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:302
msgid "Sus_pend"
msgstr "Նիր_հել"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:336
msgid "_Hibernate"
msgstr "_Քնել"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:367
msgid "H_ybrid Sleep"
msgstr "Հ_ամակցուած քուն"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:398
msgid "Switch _User"
msgstr "Փոխել _Աւգտատիրոջը"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:423
msgid "_Save session for future logins"
msgstr "_Պահել նիստը, յետագայ մուտքերի համար"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:451
msgid "An error occurred"
msgstr "Սխալ"

#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:162
msgid "Shutdown is blocked by the kiosk settings"
msgstr "Անջատումը արգելափակուած է կարգաւորումներից"

#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:219
#, c-format
msgid "Unknown shutdown method %d"
msgstr "Անջատման %d անյայտ եղանակ"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:70
msgid "Log out without displaying the logout dialog"
msgstr "Դուրս գալ, առանց անջատման երկխաւսութեան ցուցադրման"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:74
msgid "Halt without displaying the logout dialog"
msgstr "Դադարեցնել, առանց անջատման երկխաւսութեան ցուցադրման "

#: ../xfce4-session-logout/main.c:78
msgid "Reboot without displaying the logout dialog"
msgstr "Վերագործորկել համակարգիչը, առանց անջատման երկխաւսութեան ցուցադրման"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:82
msgid "Suspend without displaying the logout dialog"
msgstr "Նիրհել, առանց անջատման երկխաւսութեան ցուցադրման"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:86
msgid "Hibernate without displaying the logout dialog"
msgstr "Քուն, առանց անջատման երկխաւսութեան ցուցադրման"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:90
msgid "Hybrid Sleep without displaying the logout dialog"
msgstr "Համակցուած քուն, առանց անջատման երկխաւսութեան ցուցադրման"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:94
msgid "Switch user without displaying the logout dialog"
msgstr "Փոխել աւգտատիրոջը, առանց անջատման երկխաւսութեան ցուցադրման"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:98
msgid "Log out quickly; don't save the session"
msgstr "Դուրս գալ արագաւրէն, առանց նիստի պահման"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:121
msgid "Unknown error"
msgstr "Անյայտ սխալ"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:147
msgid "Written by Benedikt Meurer <benny@xfce.org>"
msgstr "Հեղինակներ․ Բենեդիկտ Միւրեր <benny@xfce.org>"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:148
msgid "and Brian Tarricone <kelnos@xfce.org>."
msgstr "եւ Բրայան Տարրիկոնէ <kelnos@xfce.org>."

#: ../xfce4-session-logout/main.c:168 ../xfce4-session-logout/main.c:279
msgid "Received error while trying to log out"
msgstr "Սխալ՝ անջատման փորձի ժամանակ"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:244
#, c-format
msgid "Received error while trying to log out, error was %s"
msgstr "%s -ը անջատման փորձի ժամանակ հայտնուած սխալն է"

#: ../xfce4-session-logout/xfce4-session-logout.desktop.in.h:2
msgid "Log out of the Xfce Desktop"
msgstr "Դուրս գալ Xfce֊ի աշխատասեղանից"

#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:1
#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:1
msgid "Session and Startup"
msgstr "Նիստ եւ մեկնարկ"

#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:2
msgid "Customize desktop startup"
msgstr "Յարմարեցնել աշխատասեղանի մեկնարկումը"

#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:3
msgid ""
"session;settings;preferences;manager;startup;login;logout;shutdown;lock "
"screen;application;autostart;launch;services;daemon;agent;"
msgstr "աշխատաշրջան, կարգաւորումներ; նախընտրութիւններ; կառաւարիչ; մեկնարկում; մուտք; դուրս գալ; անջատել; կողպել էկրանը; յաւելուած; վերսկսում; թողարկել; ծառայութիւններ; աւժանդակ ծրագիր; գործակալ;"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:2
msgid "_Help"
msgstr "_Աջակցութիւն"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:4
msgid "_Display chooser on login"
msgstr "_Ցուցադրել ընտրիչը, մուտքի ժամանակ"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:5
msgid "Display the session chooser every time Xfce starts"
msgstr "Ցուցադրել նիստի ընտրիչն Xfce֊ի ամեն գործարկման ժամանակ"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:6
msgid "<b>Session Chooser</b>"
msgstr "<b>Նիստի ընտրիչ</b>"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:7
msgid "Automatically save session on logo_ut"
msgstr "Ինքաշխատաւրէն պահել նիստը, դուրս գալ_ուց"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:8
msgid "Always save the session when logging out"
msgstr "Միշտ պահել նիստը դուրս գալուց"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:9
msgid "Pro_mpt on logout"
msgstr "Հու_շել, դուրս գալուց առաջ"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:10
msgid "Prompt for confirmation when logging out"
msgstr "Դուրս գալուց՝ հուշել հաստատման մասին"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:11
msgid "<b>Logout Settings</b>"
msgstr "<b>Դուրս գալու կարգաւորումներ</b>"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:12
msgid "Lock screen be_fore sleep"
msgstr "Կողպել ցուցադրիչը, _մինչ հանգիստը"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:13
msgid "Run xflock4 before suspending or hibernating the system"
msgstr "Գործարկել xflock4֊ը քնից կամ նիրհումից առաջ։"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:14
msgid "<b>Shutdown</b>"
msgstr "<b>Անջատել</b>"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:15
msgid "_General"
msgstr "_Ընդհանուր"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:16
msgid "Currently active session: <b>Default</b>"
msgstr "Ներկայումս գործուն նիստ․ <b>Լռելեայն</b>"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:17
msgid "Save Sess_ion"
msgstr "Պահել նիս_տը"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:18
msgid ""
"These applications are a part of the currently-running session, and can be "
"saved now or when you log out.  Changes below will only take effect when the"
" session is saved."
msgstr "Այս ծրագրերը ներկայումս գործող աշխատաշրջանի մի մասն են, եւ դրանք կարող են պահուել հիմա կամ երբ դուրս էք գալիս: Ստորեւ բերուած փոփոխութիւնները ուժի մէջ են մտնելու միայն աշխատաշրջանը պահելու ժամանակ:"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:20
msgid "Current Sessio_n"
msgstr "Ներկայումս  նիս_տ"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:21
msgid "Delete the selected session"
msgstr "Ջնջել ընտրուած նիստը"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:22
msgid "Clear Save_d Sessions"
msgstr "Մաքրել պահու_ած նիստերը"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:23
msgid "Saved _Sessions"
msgstr "Պահուած _նիստեր"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:24
msgid "Launch GN_OME services on startup"
msgstr "Գործարկել _GNOME ծառայութիւնները միացման ժամանակ"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:25
msgid "Start GNOME services, such as gnome-keyring"
msgstr "Գործարկել GNOME ծառայութիւնները, աւրինակ՝ gnome-keyring-ը։"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:26
msgid "Launch _KDE services on startup"
msgstr "Գործարկել _KDE ծառայութիւնները միացման ժամանակ"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:27
msgid "Start KDE services, such as kdeinit"
msgstr "Գործարկել KDE ծառայութիւններն, աւրինակ՝ kdeinit֊ը"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:28
msgid "<b>Compatibility</b>"
msgstr "<b>Համատեղելիութիւն</b>"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:29
msgid "Manage _remote applications"
msgstr "Ծրագերի _հեռակայ կառավարում"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:30
msgid ""
"Manage remote applications over the network (this may be a security risk)"
msgstr "Կառավարել հեռակայ ծրագրերը ցանցով (վտանգաւոր է)"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:31
msgid "<b>Security</b>"
msgstr "<b>Պաշտպանութիւն</b>"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:32
msgid "Ad_vanced"
msgstr "_Յառաջացած"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:33
msgid "Saving Session"
msgstr "Պահել նիստը"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:34
msgid ""
"Your session is being saved.  If you do not wish to wait, you may close this"
" window."
msgstr "Ձեր նիստը պահուում է։ Եթե չէք ցանկանում սպասել, կարող էք փակել այս պատուհանը։"